top of page

תכנית מיושבים מיועדת לאנשים  בוגרים המיושבים בדעתם, ומעוניינים להרחיבה בממד נגלה ונסתר, סתים וגליא - הגוף שלנו.

הגוף הוא הכלי לנשמתנו אך גם האור דרכו היא מתגלה, ימי שנותינו בו שבעים שנה ואין אנו שמים אל לב לעצמו של הגוף ולבשרו. מי שהתעורר מתרדמתו מוזמן לתכנית שנתית בה נתפייס עם הגוף, נתנער מעפר, נכיר את הקושי להתגבר על כוח הכבידה ואת המאבק המתמיד לא לשקוע אל תוך קשיות העורף, הגב, האגן והברכיים. התנועה היא כח החיים וככך יכולה לשמור עלינו זקנים אבל יניקים ממש.

התכנית תכלול שלוש שעות של תנועה אישית וקבוצתית, תרגילים איטיים ומהירים, כל אחד כפי כוחו דמשער בגופו.

המפגשים יחלו לאחר חגי תשרי התשפ"ד.

התכנית תתקיים בימי שישי, בין השעות 8:30-11:30, ותכלול שני שיעורים בני שעה וחצי כל אחד (פלדנקרייז ואימרוביזציה).

שיעורים שפותחים ומגבירים את הקרבה, הקשר והקשב לגוף.

תכנית מיושבים

כיצד יתיישב אדם,

והרי כל השרוי בלא גוף שרוי בלא,

ולכך נאמר וייבוא יעקב שלם, שלם בגופו,

שהרי בלא גוף יישוב הדעת מניין, ולכך נאמר ויישב יעקב.

(כאן, כאן)

IMG_1578_edited.png
bottom of page