top of page

אלון בן-יעקב          

 

נושא השיעור: יחסי פנים חוץ דרך אימפולסים

מאת אלון בן יעקב

 

כניסה לגוף: 20 דקות

בואו נעמוד במעגל במרחקים שווים. עימדו במצב 0, כלומר רגליים מפוסקות ברוחב כתפיים וגוף יציב.

הניעו את החזה שלכם קדימה וחזרה למצב 0. יש להקפיד לעשות הפרדות בין החזה לשאר איברי הגוף. התנועה מגיעה מהחזה ולא מהכתפיים.

הניעו את החזה שלכם אחורה וחזרה למצב 0.

הניעו את החזה לצד ימין. וחזרה. לצד שמאל וחזרה.

הניעו את החזה דרך ארבעת התחנות.

דמיינו שיש לכם איש קטן בתוך החזה והוא בועט את החזה שלנו קדימה. בואו נעשה את זה ביחד. אפשר לשים את היד על החזה ולבדוק אם יש פולס. המטרה שלכם זה ממש להעיף כדור שמונח לכם על החזה ולבעוט אותו אל השער. נסו לבעוט את הכדור רחוק כמה שאפשר.

עכשיו אותו דבר אחורה. אותו דבר לצדדים. תנו לידיים לנוע בחופשיות. חזרה למצב 0. אפשר להתחלק לזוגות ולשים את היד על החזה. הפולס לא מגיע מהראש אלא מתוך האיבר המוביל. אפשר להשוות בין פולסים מול תנועה ללא פולס:

עכשיו תנו לאימפולס להתפשט לשאר הגוף, ולהדהד בכתפיים ובזרועות. יש לכוון את התנועה החוצה לכן יש לשמור על המבט קדימה בכיוון אליו אתם שולחים את הפולס.

סובבו את האגן – בדקו את המקסימום של הסיבוב האפשרי, מה צריך לעשות בכדי להגיע למקסימום קדימה ואחורה. לעשות הפרדות בין אגן לשאר עמוד השדרה. רק אגן זז.

ועכשיו כולם ביחד בלי לחשוב. להסתכל ולהגיב לאימפולס שלי באופן מיידי. איפולסים מהאגן – קדימה וחזרה למצב 0. (אפשר לשחק פולס בשרשרת)

אחורה, לצדדים.

להרחיב את השפעת הפולס על שאר הגוף –חזה, כתפיים, ראש, ברכיים, זרועות.

סובבו את הברכיים – סיבובים לכל הכיוונים, פולסים. האם התנועה הסיבובית נובעת מהברך?

סובבו את הראש בזהירות סיבובי ראש חופשיים. איפולסים לימין לשמאל למעלה ולמטה. להיזהר על המפרקת במהלך התנועה.

סובבו את הכתף. להחליף כיוון. נסו להרחיב את האופציות של סיבוב הכתף. חזרה למצב 0. סובבו את הכתף עם אימפולס. בכל פעם אתם בועטים בכדור שנמצא לכם לפני הכתף. איפולסים לאחור. חזרה ל 0.

סובבו את המרפק לכל הכיוונים. נסו לבדוק היכן עוד לא הייתם והרחיבו את תנועת המרפק בחלל. אימפולסים מהמרפק.

סובבו את מפרק כף היד. צד שני. אימפולס עם מפרק כף היד. להחליף ידיים.

שחררו את האצבעות. שימו את ארבעת האצבעות ישרות על האגודל – אימפולס של פתיחת האצבעות כמו נמר שמזנק על הטרף שלו.

עבודה על מעברים בין האיברים השונים באימפולסים. כשאני מחליף בין האיברים באמצעות מילה מנחה.

 

עבודת מעבדה: 30 דקות

התחלקו לזוגות ועימדו אחד מול השני. אחד נע בחלל והשני מפעיל אותו באמצעות נגיעה באיבריו. הנגיעה מפעילה אימפולס מאותו מקום בו נגעו. להחליף תפקידים. לשים לב האם אני בוחר לעשות הפרדה בין האיבר שנע דרך אימפולס לבין שאר הגוף או שאני בוחר לתת לאימפולס להדהד בשאר הגוף. 

(לשים מוזיקה) בואו למעגל. כל אחד בוחר נקודה בחלל ומפנה אליה את האימפולס, להחליף בין האיברים. כשאני יגיד החלף, אתם תבחרו נקודה חדשה להפנות אליה את האימפולס. עצרו.

כל אימפולס מופנה לנקודה אחרת בחלל.

התחלקו לזוגות. האימפולס מופנה החוצה. דייקו את האימפולס להיכן בדיוק אתם שולחים אותו מול הפרטנר. אחד מפעיל והשני מופעל. להחליף תפקידים. לשמור על עיניים ועל תודעה שנשלחת החוצה עם האימפולס. לשמור על הגוף חופשי ומשוחרר ולהדהד את הפולס בשאר חלקי הגוף.

עכשיו נועו בזוג כאשר כל פעם יש מישהו שיוזם והשני מגיב אליו ומחזיר אליו אימפולס כך שנוצרת שיחה.

לצרף את הזוגות לרביעיות.

 

יישום: 10 דקות

בואו למעגל. אחד נכנס לאמצע המעגל ומתחיל לנוע באמצעות אימפולסים. זה שלידו נכנס ומתחיל לשוחח איתו ואז נכנס עוד אחד נעים בשלישיה והראשון פורש בהוראה שלי. עד שכולם עוברים בתוך החלל הפנימי.

 

 

 

bottom of page