top of page

להשליך את הראש  

 

ובא על דעתי המעשה של הבעל-שם-טוב ז"ל הידוע, ואז היה סבור הבעל שם טוב ז"ל גם כן שאין לו עולם הבא, ואמר: אני אוהב את השם יתברך בלי עולם הבא, והשלכתי את ראשי לאחור במרירות גדול מאוד. וכאשר השלכתי את ראשי כך, באו אלי ונתקבצו אלי כל הנזכרים למעלה, שאמר לי הזקן להתבייש מהם, היינו זקני האבות.... מה שהשלכתי את ראשי, אם היה אדם שעבר שמונה מאות פעמים על כל התורה כולה, אם היה משליך ראשו במרירות כזה, בוואדי היו מוחלין לו. ושאר טוב איני רוצה לספר לכם, כי בוואדי היה טוב. (חיי מוהרן/שי/חיי/סיפורים חדשים)

 
bottom of page