top of page

ליקוטי תפילות

תפילה מ"א

 

"...יהי רצון מלפנייך ה' א-לוקינו וא-לוקי אבותינו, שתרחם עלי ותזכני להיות בשמחה תמיד,

ואזכה להיות שמח תמיד בשמחה של מצווה, ואגיל ואשמח בך ובישועתך תמיד...

ואזכה לעורר עצמי תמיד לשמחה גדולה בפרט בשבתות ובימים טובים עד שיומשך ההתלהבות הלב לתוך רגלי,

עד שאזכה להרים את רגלי בשמחה גדולה ואזכה לריקודין דקדושה בשמחה גדולה,

ובפרט בשבתות ובימים טובים...

... ועל ידי הריקודין בהתלהבות הלב בקדושה... אזכה ברחמיך להמתיק ולבטל כל הדינים הנאחזין בעקבים וברגלין...

ויתבטלו כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם..."

 

bottom of page