top of page

חזרה

תפילה לפני הריקוד

אורי בן דוד 

 

יראה להניח עצמו על הקרקע ולפשט אבריו ברפיון גמור בלי שום התאמצות כלל. רק יניח עצמו במנוחה גמורה. ויתבונן במחשבתו על גופו, מכפות רגליו ועד קודקודו, עד היכן הנשימה מגעת בו. היכן הוא מונח. ויצייר בדעתו גודל כמיהה והשתוקקות שיש לכל אחד מאביו, ואת הנפש השורה באותו אבר ורוצה לעלות מעלה מעלה להדבק בבוראה.

 

יהי רצון מלפניך, ריבון כל הרצונות.

שתדבק נשמתי בגופי וידבק גופי לנשמתי.

ואזכה לרחם על כל עצם מעצמי לזככה ולהאירה.

שתשווה רגלי כאיילות לרקד לפניך.

ואזכה להיגלות כאחד הריקים, ריק מכל אחיזה וגאות.

מפזז ומכרכר בכל עוז לפני כסא כבודך.

ונזכה לפרוש כפינו אליך, ונישא לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים.

תתן לנו אבר כיונה, כנפיים כנשרי שמיים, לעוף אליך, לבא עדיך.

ותשא פניך אלינו, אל פנינו. שיהיו מאירות כשמש וכירח,

שנזכה לאריכות אפיים, להארת פנים, בעינינו ובמצחנו.

כי בצלמך אנחנו.

 

והנני משליך כל גופי לפניך. שיהיו כל אברי מסורים בידך,

ויהיו כל תנועותי אליך ולא לאחר חלילה.

ריבונו של עולם, אתה הנותן ביעף כח. תן מטל תחייתך

בעצמותינו היבשות. שתקיים בנו אמונתך, ותן מרוחך

וידבקו עצמותי ובשי לעמוד לפניך לרקד כאילים, כבני הצאן.

 

אמן כל יהי רצון

 

 

חזרה

bottom of page