top of page

עומד ישר

דוד גרושקו

 

עומד ישר מתארך בין שמים וארץ

פלייה קטן , שורשים ברגליים

האגן מתגלגל מחפש מקום

המחשבות מתרוצצות בין כאן לשם

רגל מתרוממת, נעה קדימה, המגדל נופל.

שוב, לעמוד, פלייה, עצמות, אגן, בין שמים וארץ

מתכונן, מחכה, תנועה

רגל מתרוממת, רונן צועק.

אני עדיין באין - לא יודע מה רוצה

אבל כשמסתכל לאחור - יודע להגיד זה היה זה.

כוונה, רצון, נוכחות - זה מופשט

שפה חדשה שהיא מהות התנועה.

מתמרכז, מתנתק, מתכוון, מתפזר

מנסה להאריך ב-אחד

בין שמים וארץ.

 

bottom of page