top of page

מחויבויות התלמיד          

 

תלמיד הסבור שהוא זכאי לתעודת סיום יגיש למזכירות ביה"ס בקשה לתעודת זכאות. בבקשה זו יציין את הדרך אשר בה יירשם שמו באישור ובתעודה. המזכירות תבדוק את הדברים ותמסור לתלמיד אישור זכאות לתעודת סיום ואת מועד הזכאות. תאריך הזכאות לתעודה ייקבע לפי מתן הציון האחרון. התעודה תמסר לתלמיד בסוף תשרי.

 

מחויבויות תלמידי בית הספר לצורך קבלת התעודה:

 

1. השלמת התשלום.

2. נוכחות בשעורים וצבירת 48 ש"ש תוך מילוי חובות השעור והשלמת הלימודים על פי דרישות בית הספר, הן מבחינת היקף הקורסים ודרישות הקורסים והן מבחינת ציון המעבר בקורס, כפי שנקבע על ידי בית הספר.

3. הגשת פרויקט סיום מעשי בסוף שנה ג'.

 3, א'. הגשת עבודה כתובה על היצירה. נפח העבודה  2-5 עמודים.

4. התנסות בתהליך הוראה של 12 שעורים והזמנת מורה לצפייה בתהליך.

 4, א'. הגשת עבודה כתובה של עד עמוד אחד על כל שעור הכולל רפלקציה ומערך שעור, בנוסף לכל     הקדמה וסיכום לתהליך כולו מתוך ניסוח שאלה או דילמה שעלתה בהתנסות. נפח העבודה 15 עד 20 עמודים.

 4, ב'. התנסות בהוראת עמיתים, הגשת מערך השעור ורפלקציה לאחר השעור.

5. הגשת עבודה כתובה המציעה התייחסות חדשה לטקסט יהודי ממבט של יוצר, רקדן או מורה לתיאטרון-מחול. נפח העבודה 2 עד 5 עמודים.

 

    

 

bottom of page