top of page

כיתה ג' 6          

 

 

דיאלוג

 • מטרה: ללמוד כיצד מדברים ומתנהלים על הבמה – פיתוח הקשבה ויכולת דיאלוג.

 • חימום: חימום פיסי קצר להתעוררות ופריקת המרץ

 • הטענה: תרגיל א' ב' ג' ד': כל אות היא תנועה.

א'-  עמידת אפס, ב' – הושטת יד, ג' – רכינת הגו קדימה, ד' – פנייה של הראש לכתף שמאל.

 • זוג מדגים – אחד עושה תנועה שני מגיב אליו וכן הלאה. לכל אחד מותר לעשות רק תנועה אחת. מתחלקים לזוגות מפוזרים בחלל ומתרגלים. (מתן פוקוס לזוגות)

 • 2הוספת הבעות. דגשים: שמירה על התנועה –לא לשנות אותה, ותנועה אחת. (מתן פוקוס  לזוגות)

 • 3הילדים ממציאים א' ב' ג' ד' משלהם. (מתן פוקוס לזוגות)

 • מתיישבים במקומות: 2 זוגות על הבמה. אחד מדובב את תנועותיו של הפרטנר והשני רוקד.

מדגימים עם 4 רביעיות.

 • יישום: חלוקה לקבוצות – 2 רביעיות בכל קבוצה, מכינים סצנה בוחרים מקום וקונפליקט עם הדיבוב והתנועות.

 • הצגה בכיתה ודיון.

 

 

רפלקציה:

 • ניכר הרבה שיתוף פעולה בשיעור. העבודה בזוגות עם תנועות הא-ב התנהלה בריכוז והקשבה אחד לשני. יצירת הפוקוס על זוג מסויים מדי פעם, נתנה תמריץ לשאר הכיתה להשתדל גם על מנת שיהוו דוגמא. זה נתן חיזוק חיובי. 

 • הייתה יצירתיות רבה בשלב ההבעות בפנים, נראה שהילדים משתמשים בדימיון ומנסים ליצור משמעות לתנועות המופשטות שקיבלו.

 • כאשר הילדים התבקשו ליצור לבד תנועות נוצר הבלאגן מחדש. הדבר נפתר כאשר כל הכיתה התבקשה להמציא באותו זמן תנועה. כלומר הייתה יותר הענות כאשר כולם היו צריכם להמציא ולהראות יחד את התנועה הראשונה והשנייה וכו'.

 • כאשר היה עליהם לדובב נוצרה בעיית הסדר, מי בא אחרי מי, קודם התנועה ואח"כ הדיבוב. לאחר שהבהרנו את הנקודה ותרגלנו הילדים החלו לתכנן את המשפט הבא שיאמרו והתעלמו מתנועות הפרטנר שלהם. כלומר היו כאן לפתע שני מוקדי דיאלוג במקום אחד מפורק.

 

המשך לשיעור הקודם

 חימום: מעגל היי : תרגיל שעובד על הקשבה וריכוז בין התלמידים, בעל שלושה שלבים:

א. התלמידים עומדים במעגל ואומרים "הי" אחד לשני בסדר מסוים. על סדר זה הם שומרים גם בפעם    השנייה שיאמרו "הי" על המעגל.

ב. התלמידים שומרים על סדר אמירת "הי" אך מחליפים מקום על המעגל. דגש על קצב.

ג. יצירת מעגל חדש. במעגל זה התלמידים שומרים על סדר אמירת "הי" תוך הליכה על המעגל. (מחיאת כף להחלפת כיוון ).

הטענה: תרגיל דיבוב ותנועה ברביעייה :

בחירה של ארבע תלמידים, חזרה על תנועות ה – א, ב, ג, ד שנלמדו בשבוע שעבר. חזרה על תרגיל דיבוב ותנועות. דגש על הקשבה ותגובה. 

 • להחליף רביעיות – כל רביעייה מקבלת סיטואציה : תחנת אוטובוס, מגרש משחקים וכדומה.

 • תרגיל בזוגות : תרגיל ה – א,ב,ג,ד כאשר התלמידים מדובבים את עצמם. תנועה ומילים בו זמנית.

תרגיל זה יעשה עם שלושה זוגות כדוגמא מול הכיתה ולאחר מכן התלמידים יתפזרו בחלל החדר ויעבדו בזוגות. (פוקוסים על זוגות).

 • יישום: חלוקה לקבוצות : רביעיות של א,ב,ג,ד. כל מדריכה מלמדת את קבוצתה 4 תנועות ועל התלמידים לעבוד עם התנועות ועם דיבוב של עצמם. אסור לתלמידים להיות יחד על אותה תנועה של אות.

 

 

רפלקציה:

 • במשחק החימום הילדים לא עבדו עם מהירות ולכן זה לא עבד, אך לאחר שנכנס דגש הזמן של התרגיל הם נכנסו לריכוז. כאשר רמת הקושי עלתה, זה אתגר אותם ודרבן אותם להמשיך.

 • החזרה על תרגיל הדיבוב משעור שעבר עשתה טוב לתלמידים. זה נתן להם אפשרות לרענון ושחזור החומר, וכן לשכלולו מהפעם הקודמת.

 • הדיבוב העצמי תרם להבנת הדיאלוג. הילדים כעת היו עסוקים בשני המוקדים יחד ויכלו להגיב מילולית לפרטנר שלהם מבלי להתבלבל עם פירוק הפעולה לרביעייה. זה גם תרם לקצב הדיאלוג, וחידד את ההקשבה.

 

bottom of page