top of page

מחול (גם) לצדיקים

מתוך גליון 206, לך לך, כ"א בסיוון ה'תשס"ט

 

"כל עצמותי תאמרנה", בית הספר הדתי למחול לגברים, מקיים ערב מפרי יצירתו. במרכז עפרון למחול מתקיימת תוכנית לימודית תלת שנתית לגברים דתיים שחשקה נפשם בריקודים, ויש כאלה. מאז עידן "עוצו עצה" התקדמנו כנראה במשהו. עיסוק בתנועה ומחול מתקשר בעיני ראשי המוסד גם לעבודת ה', ולצד העיסוק בגוף מתנהל במקום גם לימוד מעמיק יותר שמתעסק בהקשבה לרוח היהדות, ובכלל מנסה לגעת ב"נקודת הממשק בין גוף לרוח" על פי היהדות".

 

ב"כל עצמותי תאמרנה" רוב התלמידים הינם שומרי הלכה שהמשותף לכולם הוא הרצון לעניין את הציבור הישראלי ביצירה אמנותית מנקודת מבט אחרת. כמוסד ראשון ללימודי תיאטרון-מחול לגברים מהציבור הדתי שואפים ב"כל עצמותי" בעיקר, שהעיסוק במחקר הגוף יעמוד בזיקה גם לעולם הפנימי. ראשי בית הספר, שהכירו קודם לכן גם את תרבות המחול הכללית, מעידים שתלמידיהם הדתיים רוקדים בצורה שונה, ולא בכדי. כוונה היא הרי מושג שאיננו זר ליהודי הדתי, ובריקוד הכוונה והדיוק הם הכרח של ממש.

 

בערב המחול "אחרי המעשים" יתקיימו מופעי מחול מאת ניב שינפלד, אורן לאור, עמנואל גת, תומר שרעבי, וגם לימוד עם הרב יוסי פרומן. במקום תתקיים תערוכת צילומי מחול מאת ידידיה מנדלבאום, וציורי מחול מאת אתגר יאנסן וחברי "כל עצמותי תאמרנה".

bottom of page